Choď na obsah Choď na menu
 


Plán kontinuálneho vzdelávania 2011-2012

15. 2. 2011

 

 
 
 

Základná škola, Dlhá 43/35, Dlhé klčovo

Tel. : 057/4472122 mail : zsdklcovo@stonline.sk.sk

www.zsdklcovo.estranky.sk

 

 

 

 

            

 Plán kontinuálneho vzdelávania

2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhé Klčovo                                                         Vypracoval : Mgr. Jarmila Janoková

august 2010                                                                           riaditeľka  školy

 

 

Názov organizácie   :           Základná škola

Sídlo organizácie     :         Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo 

Štatutárny orgán    :         Andrej Kulik, starosta obce

Zriaďovateľ           :          Obec Dlhé klčovo

                                                                                                             

Počet ped.zam. v šk.r.2011/2012  :   základná škola          :           3

                                                            školský klub detí      :          1

Legislatívne východiská

Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania.Je to sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti.

Cieľom kontinuálneho vzdelávania je získavať, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca.

 Pri kontinuálnom vzdelávaní ide o kompetencie potrebné na :

a.štandardný výkon pedagogickej a odbornej činnosti

b. výkon špecializovaných činností

c. výkon riadiacich činností

 Za profesijný rozvoj pedagogických a výchovných a odborných zamestnancov zodpovedá riaditeľ školy podľa §-153 zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov –           „ Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov a o jej zvyšovanie.“

Ďalšími dôležitými zákonmi pre kontinuálne vzdelávanie sú zákony č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní    ( školský zákon).

 

 

 

 

Hlavný cieľ kontinuálneho vzdelávania

 Zabezpečiť u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú školu tretieho tisícročia, rozvíjať schopnosť učiteľov, inovovať obsah a metódy výučby, udržiavať kvalitné výstupy výchovnovzdelávacieho procesu, promptne reagovať na potreby trhu práce.

Čiastkové ciele

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania :

1.Adaptačné vzdelávanie

- Umožniť získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického alebo odborného zamestnanca.

- Je určené pre začínajúcich zamestnancov.

-Za tento typ sa kredity nezískavajú.

2.Aktualizačné vzdelávanie

-Aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon resp. na prípravu vykonania atestácie

-Získavajú sa kredity

3.Inovačné vzdelávanie

- Zdokonaliť si profesijné kompetencie

- Získavajú sa kredity okrem funkčného inovačného vzdelávania  

4.Špecializačné vzdelávanie

- Získať profesijné kompetencie na výkon špecializovaných činností

- Kredity sa získavajú

Kto je pedagogickým zamestnancom – špecialistom :

a.triedny učiteľ

b.výchovný poradca

c.uvádzajúci pedagogický zamestnanec

d.vedúci predmetovej komisie

e.vedúci MZ a PK

f.koordinátor informatizácie

g.poradca pre vzdelávanie prostredníctvom IKT

h.špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

ch.cvičný pedagogický zamestnanec

i.koordinátor prevencie

j.učiteľ – zdravotník

 

5.Funkčné vzdelávanie

- Získať profesijné kompetencie na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov

- Nezískavajú sa kredity

Vedúcim pedagogickým zamestnancom je :

 a.riaditeľ školy

b.zástupca riaditeľa školy

c.vedúci vychovávateľ

d.pedagogický radca

6.Kvalifikačné vzdelávanie

- Získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov

- Splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu

- Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity

Ak pedagogický zamestnanec získal vzdelanie absolvovaním študijného alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti potrebuje si doplniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu  získaním vzdelania v oblasti :

 

 

a.pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov (pedagogická spôsobilosť) – nezískavajú kredity

b.pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov a špeciálnej pedagogiky (špeciálno-pedagogická spôsobilosť), ak má vykonať pedagogickú činnosť v triede alebo v školskom zariadení z výchovnovzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa kredity

c.štúdium ďalšieho odborného alebo aprobačného predmetu – získavajú sa kredity

d.za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov a iných tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej praxe) – priznávajú sa kredity

e.vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti – získavajú sa kredity

Podrobné informácie o získavaní kreditov sú súčasťou Vyhlášky MŠ SR 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Vzdelávanie v školskom roku 2011/2012

 

 1.Mgr. Jarmila Janoková  -   aktualizačné vzdelávanie

Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ – UIPŠ Bratislava (2009 – 2013)

 2. Mgr. Danka Palenčíková  -  aktualizačné vzdelávanie

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov - ŠPÚ

 

Systém merania a kontroly

Čo sledovať?

- Ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach

-Aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.)

 

 

Prečo sledovať ?

- Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania.

Ako sledovať ?

- Hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity)

- Autoevalvácia (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu)

- Dotazníky ( zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a spôsobilosti vo svojej praxi – urobiť s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej aktivity)

Záver

 Súčasné prebiehajúce zmeny v školstve sú významné, ale nie sú jednoduché. Každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa slobodne môže rozhodnúť pre ďalší svoj kariérny rast, zvolením jednotlivých druhov kontinuálneho vzdelávania na základe konzultácie s riaditeľom školy a po prerokovaní v pedagogickej rade.