Choď na obsah Choď na menu
 


Vnútorný predpis o sťažnostiach

VNÚTORNÝ PREDPIS
ZŠ , Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo
 

Názov: Smernica na prešetrovanie a vybavovanie sťažností a o vybavovanie sťažností a o aplikácií zákona č.9/2009 Z.z. o sťažnostiach v podmienkach školy:

ZŠ , Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo 

 
 
 
 
 
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
 
1. Táto smernica vydaná v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon“) zo 4. decembra 2009 § 11, ods. 1 upravuje podávanie, prijímanie, evidenciu, príslušnosť sťažností, týkajúcich sa
Základnej školy , Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo (ďalej “ZŠ“) a lehoty na ich vybavenie.
 
2. Táto smernica je vydaná účelom zjednotenia a upravenia postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb podľa zákona.
 
3. Zriaďovateľom školy je obec Dlhé Klčovo podľa osobitného zákona.
 
 
 
Čl. 2
Právna úprava podávania sťažností
 
1. Ústava SR v čl. 27 ods. 1 zaručuje právo občana samého alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo
iného spoločenského záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy a organizácie, ktoré sú zriadené
týmito inštitúciami /orgány verejnej správy/ so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami, z čoho následne
vyplýva, že tieto orgány a ich organizácie sú povinné sťažnosti prijímať
 
2. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností upravuje zákon č. 9/ 2010 Z.z. o sťažnostiach.
 
3. Zákon o sťažnostiach sa vzťahuje na všetky:
a/   štátne orgány a nimi zriadené organizácie,  
b/   orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,
c/ osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach a právom chránených záujmov alebo   povinnostiach
iných osôb
 
 
Čl. 3
Charakteristika sťažností
 
1. Sťažnosťje podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorým :
a/ sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli
porušené činnosťou alebo nečinnosťou /ďalej len činnosťou/ orgánu verejnej správy – ZŠ,
 b/ poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v
pôsobnosti orgánu verejnej správy – ZŠ.
 
2. Podľa § 4, ods. 1 tohto zákona sa za sťažnosť nepovažuje podanie, ktoré :
a/ má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne
vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
b/ poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy - ZŠ, ktorých odstránenie alebo
vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon
č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon), zákon č. 250/2007 Z.z., zákona č. 372/1990 Z.z.),
c/ je sťažnosťou podľa osobitného predpisu zákona č. 400/2009 Z.z., zákona č. 511/1992 Z.z., zákona č.
73/1998 Z.z., zákona č. 233/1995 Z.z.,
 d/ smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v správnom konaní podľa iného právneho
predpisu zákona č. 71/1967 Zb., zákona č. 511/1992 Zb., zákona č. 278/1993 Z.z. .
 
   3. Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie: 
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
 b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (napr. zákona 233/1995 Z.z., Občianskeho, Súdneho
poriadku).
 
4. Orgán verejnej správy podľa § 4 ods. 3 zákona podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal,
bezodkladne po tom, čo zistí, že nie je sťažnosťou podľa ods. 1 písm. a), b) a d) alebo podľa ods. 2 § 4,
zákona najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy – ZŠ,
takéto podanie nevráti, ak je ho príslušný vybaviť podľa iného právneho predpisu.
   
5. Podanie podľa § 4 ods. 1 písm. c) postúpi orgán verejnej správy – ZŠ tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal. Na postúpenie sa vzťahuje lehota podľa § 9 zákona o sťažnostiach.
    
6. Podanie podľa § 4 ods. 1 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné,
orgán verejnej správy – ZŠ do piatich pracovných dní od jeho doručenia postúpi orgánu, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal.
 
 
Čl. 4
Podávanie sťažností
 
1. Miesto, čas a spôsob akým možno sťažnosť podať:
a) miesto: ZŠ Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo,
b) čas: v úradných hodinách,
c) spôsob: sťažnosť sa podáva písomne, ústne do záznamu, faxom alebo elektronickou poštou.
   
2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa.
Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej
zo ňu konať sa považuje za sťažnosť podanú orgánu verejnej správy – ZŠ.
      
3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké
nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha/ďalej len predmet sťažnosti/ a musí byť sťažovateľom
podpísaná.
 
4. Orgán verejnej správy – ZŠ, vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný    záznam o ústnej sťažnosti /ďalej len záznam/. Okrem náležitostí podľa § 5 ods. 2 a 3 zákona o sťažnostiach záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri podaní sťažnosti. 
 
5. Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti podľa ods. 2 a 4 čl. 4 tejto smernice, nie je zrozumiteľná alebo ak
sú na jej náležité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, je potrebné zabezpečiť ich
doplnenie.
 
6. Orgán verejnej správy – ZŠ nie je povinný záznam vyhotoviť, ak sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti
nespolupracuje alebo ak sa domáha činností orgánu verejnej správy – ZŠ v rozpore s právnymi predpismi.
 
7. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán  verejnej správy – ZŠ takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy – ZŠ záznam odloží s poznámkou o odmietnutí
podpísania.
 
8. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy – ZŠ, telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú
iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou orgán verejnej správy – ZŠ sťažnosť podanú faxom alebo elektronickou poštou odloží. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za písomnú sťažnosť.
 
9. Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy – ZŠ je sťažnosťou podanou
orgánu verejnej správy – ZŠ.
 
10.Podmienky postupu orgánu verejnej správy – ZŠ pri odložení sťažnosti sú zakotvené v § 6 zákona
o sťažnostiach.
 
11.Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi
spôsobili akúkoľvek ujmu.
 
12.Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené
komu z nich sa majú doručovať, orgán verejnej správy – ZŠ zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý
a uvádza údaje podľa ods. 2 tejto smernice.
 
13.Ak si sťažovateľ zvolil zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne
osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podávaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich
s vybavovaním sťažnosti. 
 
 
Čl. 5
Utajenie totožnosti sťažovateľa
 
1. Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy – ZŠ, povinný utajiť ak o to sťažovateľ požiada. Orgán verejnej správy – ZŠ, môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by
identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľova známa, je povinný o nej zachovať
mlčanlivosť.
 
2. Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, orgán verejnej správy – ZŠ o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.
 
3. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy
– ZŠ nie je príslušný, najneskôr do 10 pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením
dôvodu.
 
 
Čl. 6
Prijímanie sťažností
 
1. Orgán verejnej správy – ZŠ, je povinný sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je vecne
príslušný, postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej
vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. Orgán verejnej správy – ZŠ, neodstúpi sťažnosť podľa §
8 ods. 3 zákona o sťažnostiach.
 
2. Miesto pre prijímanie sťažností v ZŠ určuje čl. 4 ods. 1 tejto smernice. Na úrovni ZŠ, prijíma sťažnosti poverený zamestnanec, tým nie je dotknutá povinnosť ostatných vedúcich zamestnancov prijímať sťažnosť.
 
3. Povereným zamestnancom v ZŠ je riaditeľka ZŠ.
 
 
Čl. 7
Evidencia sťažností
 
1. Orgán verejnej správy – ZŠ, je povinný viesť centrálnu evidenciu podľa zákona o sťažnostiach /ďalej len
evidencia/ oddelene od evidencie ostatných písomností. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a/ dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
b/ meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska sťažovateľa, u právnickej osoby názov a sídlo, meno
a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
c/ predmet sťažnosti,
d/ dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
e/ výsledok prešetrenia sťažnosti,
f/ prijaté opatrenia a termíny ich plnenia,
g/ dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
h/ výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
i/ dátum postúpenia sťažnosti príslušnému na jej vybavenie,
j/ dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
k/ poznámku.
 
2. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa
uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.
 
3. Orgán verejnej správy – ZŠ je povinný na požiadanie ústredného orgánu štátnej správy pre kontrolu
vybavovania sťažností podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii  ústrednej
štátnej správy predkladať ročnú správu o vybavovaní sťažností v ním stanovenom termíne a štruktúre.
       
4. Všetky prijaté sťažnosti sa evidujú u riaditeľa ZŠ v centrálnej evidencii sťažností. Je potrebné viesť 
evidenciu kompletnej spisovej dokumentácie sťažností a poveriť zamestnanca zodpovedného za úplnosť
dokumentácie, aby bolo možné kedykoľvek vykonať kontrolu stavu a úrovne práce so sťažnosťami.
 
5. Poverený zamestnanec, je povinný prijímať sťažnosti, viesť centrálnu
evidenciu sťažností, viesť kompletnú spisovú dokumentáciu sťažností
 
 Čl. 8
Príslušnosť na vybavenie sťažností
 
1. Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci orgánu verejnej správy – ZŠ, t.j. jej riaditeľ, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Delegovanie právomoci ďalšiemu zamestnancovi na vybavenie sťažnosti nie je prípustné.
 
2.   Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi
v jeho riadiacej pôsobnosti.
3.   Z vybavovania sťažnosti i z prešetrovania sťažnosti je vylúčený:
a) zamestnanec orgánu verejnej správy – ZŠ, príslušného na vybavenie sťažnosti, ak sa zúčastnil na činnosti,
ktorá je predmetom sťažnosti, 
b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ako sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom
sťažnosti,
c) ten, o koho predpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho
zástupcovi, k zamestnancovi orgánu verejnej správy - ZŠ, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu
sťažnosti.
 
4. Ak bude podaná sťažnosť na povereného zamestnanca ZŠ, takéto podanie je kompetentný prešetriť
a vybaviť vedúci orgánu verejnej správy - ZŠ jej riaditeľ alebo ním splnomocnený zástupca.   
 
5. Ak sťažnosť smeruje proti vedúcemu orgánu verejnej správy - ZŠ jej riaditeľovi, vybavuje ju najbližší nadriadený orgán verejnej správy – Obec Dlhé klčovo
 
6. ZŠ vybavuje sťažnosti zamestnancov, občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ podľa    zákona o sťažnostiach.
 
7. Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej správy je príslušný vybaviť sťažnosť, orgán – ZŠ, v ktorom
spor vznikol, sťažnosť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vzniku sporu postúpi orgánu príslušnému na
rozhodnutie sporu o príslušnosti a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. Príslušnosť určí ich spoloč
nadriadený orgán – Obec Dlhé Klčovo 
 
 
 Čl. 9
Lehoty na vybavenie sťažností
 
1. Príslušný orgán verejnej správy – ZŠ, je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.
 
2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy – ZŠ, jej riaditeľ alebo ním splnomocnený zástupca predĺžiť lehotu podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach predĺžiť pred jej uplynutím
30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. Orgán
verejnej správy – ZŠ oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.
 
3. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy – ZŠ, príslušnému na jej vybavenie, v prípade sporu o príslušnosť, lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení doručenia rozhodnutia podľa § 11 ods. 4 zákona o sťažnostiach
 
 
   5
 Čl. 10
Oboznamovanie s obsahom sťažností
 
1. Orgán verejnej správy – ZŠ, príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti
komu sťažnosť smeruje s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť.
Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na
vybavenie sťažnosti.
 
 Čl. 11
Spolupráca sťažovateľa a súčinnosť orgánov verejnej správy
 
1. Spolupráca sťažovateľa je zakotvená v § 16 zákona o sťažnostiach.
 
2. činnosť orgánov verejnej správy je zakotvená v § 17 zákona o sťažnostiach.
 
 
 Čl. 12
Prešetrovanie sťažností
 
1. Prešetrovanie sťažností je zakotvené v § 18 zákona o sťažnostiach.
 
2. Náležitosti zápisnica o prešetrení sťažnosti sú zakotvené v § 19 zákona o sťažnostiach.
 
 
 Čl. 13
Oznámenie o vybavení sťažnosti
 
1. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení
sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie
výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa
uvedie, že orgán verejnej správy - ZŠ, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19
ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.
 
2. Ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich. Ak je
podanie sťažnosťou iba v časti, výsledok prešetrenia sa písomne oznamuje iba k tejto časti.
 
3. Riaditeľ ZŠ je oprávnený kontrolovať písomné návrhy, oznámenia o vybavení sťažnosti pred ich odoslaním
sťažovateľovi, ktoré mu na požiadanie predkladá poverený zamestnanec ZŠ, zodpovedný za vybavenie
sťažnosti, spolu so zápisnicou z prešetrenia    sťažnosti. Ak oznámenie o vybavení obsahuje všetky zákonné
náležitosti, svojim podpisom riaditeľ ZŠ potvrdí jeho správnosť, v opačnom prípade je povinnosťou
povereného zamestnanca ZŠ vyžiadať doplnenie, resp. prepracovanie uvedeného oznámenia, vrátane
opatrení prijatých na nápravu.
  
 Čl. 14
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
 
1. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je zakotvená v § 21 zákona o sťažnostiach.
 
 
 Čl. 15
Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti
 
1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy – ZŠ, pri vybavovaní sťažnosti alebo odložení sťažnosti.
 
2. Sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy – ZŠ, pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou,
a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.
 
3. Sťažnosť podľa ods. 1 čl. 15 tejto smernice vybaví vedúci orgánu verejnej správy – ZŠ, jej riaditeľ alebo ním
splnomocnený zástupca, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach. Ak sťažnosť vybavil vedúci
orgánu verejnej správy – ZŠ, jej riaditeľ, na vybavenie sťažnosti podľa ods. 1 čl. 15 tejto smernice je
príslušný najbližší nadriadený orgán – Obec Dlhé Klčovo.
 
4. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti alebo sťažnosť proti odloženiu sťažnosti sa vybavuje v lehote podľa čl.
9 tejto smernice.
 
 
 
 Čl. 16
Kontrola vybavovania sťažností 
 
1. Nadriadené orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažností podľa osobitného predpisu -
§ 7 ods. 3 zákona NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení nesk. predpisov.
 
2. Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovaťči sa opatrenia prijaté na
odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
 
 
 Čl. 17
Poriadková pokuta
 
1. Poriadková pokuta je zakotvená v § 24 zákona o sťažnostiach.
 
 
 
 Čl. 18
Spoločné ustanovenia
 
1. Vedúci orgánu verejnej správy – ZŠ, jej riaditeľ alebo ním splnomocnený zástupca, v ktorom sa prešetruje
sťažnosť, je povinný vytvárať vhodné materiálne,  technické a personálne podmienky na správne a včasné
prešetrenie a vybavenie sťažnosti.
 
2. Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi, znáša sťažovateľ. Trovy, ktoré vznikli orgánu verejnej správy – ZŠ, znáša
tento orgán.
 
3. Každý je povinní o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažností,    zachovávať mlčanlivosť.
Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť.
 
4. Ak nie je v zákone o sťažnostiach ustanovené inak, na postup orgánu  verejnej správy pri vybavovaní
sťažnosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 
5. Ustanovenia zákona NR SR č. 9/2009 Z.z. o sťažnostiach nie sú touto smernicou dotknuté.
 
 
Čl. 19
Účinnosť
 
1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2010.
 
 
 
Dlhé Klčovo  30.04.2010
 
 
 
 
 
                         Mgr. J. Janoková.  riad. školy